Treidinga Terminu Skaidrojošā Vārdnīca

Activity based accounting
Uz darbības apjomu pamatota grāmatvedības uzskaites metode, kas uzskaita ieņēmumus un izdevumus to rašanās brīdī, pat ja tie faktiski vēl nav saņemti vai apmaksāti.
ADR
Depozitārais sertifikāts, kas apzīmē noteiktu ārvalstu akciju skaitu, kas tiek tirgotas ASV fondu biržā. ADR sistēma atvieglo ASV rezidentiem ieguldījumu veikšanu ārvalstu uzņēmumos.

Amerikāņu stila opcija (American-style option)
Opcija, kuru ir iespējams izmantot jebkurā laikā starp pirkšanas datumu un beigu derīguma termiņu.

Amortizācija (Depreciation)
līdzekļu izmaksu attiecināšana noteiktā laika periodā grāmatvedības uzskaites un nodokļu mērķiem. Arī īpašuma vērtības samazināšanās sakarā ar vispārējo nolietojumu; vērtības pieaugumam pretējs process.

 

 

Arbitrāža (Arbitrage)
Mēģinājums gūt peļņu, izmantojot identisku vai līdzīgu finanšu instrumentu cenu starpību dažādos tirgos vai dažādās formās. Ideālā variantā tas ir pretēju operāciju pāris, kuras notiek vienlaicīgi un dod peļņu ar nulles risku.

Ārvalstu obligācija (Foreign bond)
Obligācija, kas izlaista ārpus izdevēja reģistrācijas valsts robežām. Parasti obligācijas nomināla valūta ir tā valūta, kas ir apgrozībā tajā valstī, kurā notiks emisija.

Asset allocation (Līdzekļu sadalījums)
investīciju sadalīšanas process starp dažādu veidu aktīviem. Piemēram: investīciju portfeļa sadalīšana starp akcijām, obligācijām, nekustamiem īpašumiem un skaidro naudu ar mērķi optimizēt riska/peļņas attiecību, balstoties uz kāda indivīda vai institūcijas specifisko situāciju un mērķiem.

At-the-money
apstākļi, kuros opcijas cena ir vienāda ar (vai gandrīz tāda pati) pamata vērtspapīra tirgus cenu.

Balance sheet = Bilance
kāda uzņēmuma kvantitatīva finansiālā stāvokļa situācija uz noteiktu dienu, kurā ietilpst aktīvi, pasīvi un tīrā vērtība.Bankas diena (Banking day)
noteiktā valstī: diena, kad bankas ir atvērtas darbam un veic operācijas.

Bāzes punkts (Basis point )
viena simtā daļa no procenta (0,01%). Izmanto, lai mērītu izmaiņas procentu likmēs vai arī starpību starp ienesīgumu un procentu likmēm.

Beigu termiņš (Maturity date)
datums, kad ir jāatmaksā parāds, beidzas opcijas derīgums, tiek dzēsta obligācija u.t.t.

Beta
koeficients, kas parāda kā tiek kvantitatīvi novērtēta, konkrētas akcijas, investīciju fonda vai portfeļa svārstīguma attiecība pret kopējo tirgu. Beta virs 1 nozīmē to, ka attiecīgais instruments ir ar lielāku svārstīgumu pret kopējo tirgu, nekā beta zem 1.

Black-Scholes model
modelis, kas tiek izmantots opcijas vērtības aprēķināšanai, ņemot vērā akciju cenu, noteikto cenu un derīguma beigu termiņu, bezriska atdevi un standarta novirzi no akciju atdeves rādītāja.

Blue chip
liela, valsts mēroga uzņēmuma akcijas, ar solīdu vēsturi un stabilu peļņu un/vai dividendu pieaugumu. Šim uzņēmumam ir jābūt ar augstas kvalitātes vadību un/vai produkciju. Vispārīgi runājot, jebkas, kam ir augsta kvalitāte.

Brokeris
jebkurš indivīds vai firma, kas nodarbojas ar vērtspapīru un/vai citu finansu instrumentu pirkšanu un pārdošanu klienta vajadzībām un uz klienta rīkojumu pamata.

Call opcija
opciju veids, kas tā turētājam dod tiesības pirkt noteiktu skaitu pamata vērtspapīru no opcijas izrakstītāja par noteiktu cenu (noteiktā cena) līdz noteiktam datumam (derīguma beigu termiņš).
Capital gain (Kapitāla pieaugums)
summa, par kādu aktīvu pārdošanas cena pārsniedz to sākotnējo pirkšanas cenu. Realizēts kapitāla pieaugums ir investīcija, kas pārdota ar peļņu.
Cash flow (Naudas plūsma)
uzņēmuma finansiālās situācijas rādītājs. Tas ir vienāds ar ienākošo naudas summu, no kuras atskaitīti veiktie maksājumi noteiktā laika posmā. CD (certificate of deposit) (Depozīta sertifikāts) – īstermiņa vai vidēja termiņa, procentus dodošs parāda instruments, kuru piedāvā bankas. Parasti salīdzinoši zems risks un maza atdeve.
Clean price (Tīrā cena)
obligācijas pašreizējā vērtība bez uzkrātajiem procentiem, t.i., kopš pēdējā kupona datuma uzkrātajiem procentiem. Lielākajā daļā tirgos obligācijas tiek tirgotas, balstoties uz tīro cenu, izņemot gadījumus, kad kādas obligācijas ir kupona beigu posmā, kad tās var tikt kotētas savādāk.
Clearing (Klīrings)
tirgus dalībnieku saistību aprēķināšanas process attiecībā citam pret citu un naudas pārvedumu veikšana kā norēķinu procesa sastāvdaļa.
Closing price (Slēgšanas cena)
kāda vērtspapīra pēdējās transakcijas cena konkrētajā tirdzniecības sesijā.
Collateral (Nodrošinājums)
īpašums, kuru aizņēmējs ieķīlā kā kredīta nodrošinājumu, un kurš var tikt atsavināts saistību neizpildes gadījumā.
Common stock (Parastās akcijas)
ir viens no vērtspapīru veidiem. Akcija apliecina, ka tās īpašniekam pieder kāda daļa no attiecīgā uzņēmuma. Kā attiecīgā uzņēmuma akcionāram Jums ir tiesības uz dividendēm vai cita veida ienākumiem, kā arī ir balsstiesības uzņēmuma kopsapulcēs. Akcijas turētājs jeb akcionārs ir šī uzņēmuma līdzīpašnieks.
Compounding (Salikto procentu metode)
process, kurā, pateicoties salikto procentu izmantošanai, laika gaitā eksponējoši pieaug investīcijas vērtība.

 

Convertible bond (Konvertējamā obligācija)
Brīvā apritē esoša vārda obligācija, kuru nākotnē paredzēts apmainīt pret emitenta uzņēmuma parastajām akcijām.

Corporate actions (Korporatīvās darbības)
termins attiecas uz jebkuru darbību, kas saistīta ar uzņēmuma izlaistiem vērtspapīriem, bet nav to tirgošana tirgū. Korporatīvās darbības var ierosināt uzņēmums vai vērtspapīru turētājs. (Piemēram: tiesību izdošana, pārņemšana, parādu atmaksa, paziņošana par kārtējām vai ārkārtas pilnsapulcēm, dividendēm utt.)

Counterpart (Darījuma partneris)
viena no darījuma pusēm. Tirdzniecība notiek vismaz starp diviem darījuma partneriem.

CP
nenodrošinātas saistības, ko izdevusi korporācija vai banka īstermiņa kredītu finansēšanas vajadzībām, piemēram, debitoru parādiem vai krājumiem.

CPI (PCI – patērētāju cenu indekss)
inflācijas rādītājs, kas mēra cenu izmaiņas fiksētā produktu un pakalpojumu grozā, tai skaitā dzīvokļu īres, elektrības, pārtikas un transporta cenu izmaiņas.

CSPI, Corporate Services Price index(uzņēmumu pakalpojumu cenu indekss)
rādītājs, kas ietver sevī uzņēmumiem sniegto pakalpojumu cenu apskatu – gan importēto, gan iekšējā tirgū sniegto.

Current assets (Apgrozāmie līdzekļi)
bilances postenis, kurš ir vienāds ar skaidrās naudas un tās ekvivalentu, debitoru parādu, krājumu, tirgojamo vērtspapīru, nākamo periodu izmaksu un pārējo aktīvu summu, kuri mazāk nekā gada laikā ir pārvēršami skaidrā naudā.

Current yield (Pašreizējais ienesīgums)
investīciju atdeves gada likme dotajā brīdī , izteikta procentos. Obligāciju gadījumā tā ir kupona likme, dalīta ar tirgus cenu.

Custodian (Turētājs)
juridiska persona, kas glabā un administrē savu klientu vērtspapīrus un kas var sniegt dažādus citus pakalpojumus, to skaitā klīringa un norēķinu, naudas pārvaldīšanas, valūtas maiņas un vērtspapīru kreditēšanas pakalpojumus.

Custody (Turēšana)
operācijas, ko veic Turētājs.
Domestic custody (Vietējais Turētājs) ir saistīts ar līdzekļu turēšanu mītnes valstī klientu vārdā, tai skaitā tādu līdzekļu turēšanu, kuri tiek turēti saskaņā ar līdzekļu turēšanas apakšlīgumiem.

Dematerializēti vērtspapīri (Dematerialised securities)
elektroniski uzglabāti vērtspapīri, kuru īpašuma tiesību fiziskie sertifikāti aizvietoti ar grāmatvedības uzskaites ierakstiem.
Derīguma termiņš (Expiration date)
datums, kurā opcijai, tiesībām vai pilnvarai, u.c. beidzas derīguma termiņš, un šie instrumenti kļūst nederīgi, ja netiek izmantoti pirms vai tieši šinī dienā.
Derivative (Atvasinātais instruments)
finansu instruments, kura raksturojums un vērtība ir atkarīga no pamata instrumenta (pamataktīva) raksturojuma un vērtības, parasti kādas preces, obligācijas, kapitāla vai valūtas vērtības. Atvasināto instrumentu piemēri: fjūčeri, opcijas, hipotekārie vērtspapīri.
Devalvācija (Devaluation)
ievērojama kādas valūtas vērtības krišanās attiecībā pret zelta cenu vai citu valstu valūtām.
Dienas rīkojums (Day order)
rīkojums par pirkšanu vai pārdošanu, kurš automātiski zaudē spēku, ja netiek izpildīts konkrētās dienas tirdzniecības sesijā.
Dirty price (Netīrā cena)
obligācijas pašreizējā vērtība kopā ar uzkrātajiem procentiem, t.i., procentiem, kas uzkrāti kopš pēdējā kupona apmaksas datuma.
Diskontētā obligācija (Discounted bond)
obligācija, kas tiek pārdota par cenu, kas ir zem nominālvērtības, un tiek dzēsta par nominālvērtību termiņa beigās.
Diversifikācija (Diversification)
portfeļa stratēģija, kas ir paredzēta riska samazināšanai, apvienojot dažāda tipa investīcijas vienā portfelī. Piemēram: akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā.

Dividende (Dividend)
uzņēmuma lēmējorganizācijas deklarēta un akcionāriem izmaksāta uzņēmuma pašreizējās vai iepriekšējo periodu peļņas daļa.Dividendu reinvestēšana (Dividend reinvestment)
kādas investīcijas dividendu izmantošana, lai iegādātos lielāku šīs pašas investīcijas daļu.Double Taxation Agreement (Vienošanās par dubulto nodokļu neaplikšanu)
starpvalstu vienošanās, kas izstrādāta, lai izvairītos no dubultas aplikšanas ar nodokļiem. Ja procentu, dividendu vai citi ienākumi ir aplikti ar nodokli tajā valstī, kur tie ir radušies, investoram netiek pieprasīts maksāt šo nodokli otrā valstī.

Duration (Ilgums)
vairāku naudas plūsmu vidējā termiņa mērs, piemēram, obligāciju kuponiem un pamatsummai. Ilgumu var izmantot, lai aprēķinātu tirgus risku, kas saistīts ar izmaiņām ienesīgumā līdz termiņa beigām.

DVP (Delivery versus payment) (Piegāde pret samaksu)
vienlaicīgs vērtspapīru un naudas pārvedums, kas nodrošina, ka vērtspapīru piegāde notiek tikai tad, ja ir veikts naudas pārvedums un otrādi.

Eiroobligācija (Eurobond)
obligācija, kas izlaista un tiek tirgota ārpus tās valsts, kuras valūtā tā nominēta, un ārpus kādas atsevišķas valsts noteikumiem; parasti tā ir obligācija, kuru pārdošanai Eiropā izlaidis Eiropā nereģistrēts uzņēmums.
Eiropas stila opcija (European style option)
opcija, kuru var izmantot tikai iepriekš noteiktā laika posmā tieši pirms tās beigu termiņa, parasti tā ir viena atsevišķa diena, kas sakrīt ar šīs opcijas beigu termiņa dienu.
Eiropas valūta (Eurocurrency)
valūta, kuru uzņēmumi vai valdības ir noguldījuši citu valstu bankās, parasti kādas ārpus Eiropas valsts valūta, kas noguldīta Eiropā.
Emisija (Issue)
akcijas vai obligācijas, kuras pārdošanai piedāvā korporācija vai valdības institūcija, parasti, vai nu izmantojot parakstītāju, vai privātā kārtā.
Emisijas prospekts (Issue prospectus)
juridisks dokuments, kurā ir koncentrēta informācija par pirmreizējajai pārdošanai piedāvātajiem vērtspapīriem. Emisijas prospektā ir izskaidrots piedāvājums, tai skaitā piedāvājuma noteikumi, mērķi un plānotais naudas izlietojums, vēsturiskie finansu pārskati un cita informācija, kas var palīdzēt investoriem izlemt, vai šī investīcija tiem ir piemērota.
EPS (Vienas akcijas peļņa)
akcijas izvērtēšanas parametrs, iegūstams, dalot uzņēmuma gada peļņu ar akciju skaitu.
Ex-dividend day (Pēc-dividendu diena)
nākošā diena pēc dividendu izmaksas dienas. Saukta arī par reinvestīciju datumu.
Fill or kill
rīkojums, kas nekavējoties jāizpildās pilnā apjomā, bet, ja tas nav iespējams, pilnībā jāatceļas.
Fondu birža (Stock exchange)
birža, kurā tiek izvietotas un tirgotas kapitāla akcijas vai parasto akciju ekvivalenti.
Fondu pārvaldītājs (Fund manager)
persona, kura ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz investīciju fondu portfeļa pārvaldi un aktīvu izvietošanu.
FOP (Free of payment) (Bez apmaksas)
vērtspapīru pārskaitījums, kas nav saistīt ar vienlaicīgu vērtspapīru vērtībai atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu.
Forward
darījums kurā pārdevējs piekrīt iegādāties no pircēja noteiktu vērtspapīru skaitu par noteiktu kursu, veikt valūtas maiņu par noteiktu kursu u.c. kādā noteiktā nākotnes datumā.
Free cash flow (Brīvās naudas plūsma)
saimnieciskās darbības naudas plūsma (tīrie ienākumi plus nolietojums un amortizācija), no kuras atskaitīti kapitālieguldījumi un dividendes.
FRN (Floating Rate Notes) (Vērtspapīri ar peldošām likmēm)
obligācija, kuras kupona vērtība tiek periodiski mainīta, atkarībā no naudas tirgus starpbanku likmēm (piemēram LIBOR).
Fundamentālā analīze (Fundamental analysis)
vērtspapīru novērtēšanas metode, kura ietver uzņēmuma finansu darbības pārbaudi, it īpaši pārdošanas, peļņas, pieauguma potenciāla, aktīvu, aizņēmumu, vadības, produktu un konkurences pārbaudi.
Futures (Fjūčeri)
standartizēti, pārvedami un biržā tirgojami līgumi, kas nosaka preču, obligāciju, valūtas u.c. piegādi par noteiktu cenu kādā noteiktā nākotnes datumā.
GDP (IKP – iekšējais kopprodukts)
kopējā tirgus vērtība visiem gala produktiem un pakalpojumiem, kas valstī saražoti konkrētajā periodā; vienāds ar kopējo iedzīvotāju, investīciju un valsts patēriņu plus eksporta vērtība mīnus importa vērtība.
Global custody (Globālā Turēšana)
ir pakalpojumu klāsts, kas ietver investīciju administrēšanas un glabāšanas pakalpojumus gan valsts iekšienē, gan arī ārpus valsts robežām.
GTC (good till cancelled) (Spēkā līdz atcelšanai)
rīkojums pirkt vai pārdot, kurš ir spēkā vai nu līdz izpildei, vai atcelšanai
In-the-money
situācija, kurā opcijas noteiktā cena ir zemāka par pamataktīva pašreizējo tirgus cenu (call opcijām) vai virs pamataktīva pašreizējās tirgus cenas (put opcijām).
Indeksācija (Indexing)
pasīva investīciju stratēģija, kuras ietvaros portfelis ir veidots tā, lai tas atspoguļotu biržas indeksa darbības rezultātus.
Indekss (Index)
indekss parāda tā tirgus tendences, kuram šis indekss tiek aprēķināts. Tas ir rādītājs, ka palīdz investoriem izvērtēt situāciju un izšķirties par investīcijas izdarīšanu. Ir dažādas metodes, kā aprēķina indeksus un ir dažādi indeksu veidi. Piemēram: cenu indekss, kapitalizācijas indekss u.c. Kāda vērtspapīru tirgus cenu indekss ir arī makroekonomisks rādītājs, kas ļauj spriest par šī vērtspapīru tirgus stāvokli attiecīgajā valstī un norāda uz valsts ekonomiskās attīstības un ekonomikas stabilitātes līmeni.
Insider
uzņēmuma amatpersona vai direktors, kura rīcībā ir informācija, kas nav pieejama plašākai publikai. Arī jebkurš indivīds, kura rīcībā ir iekšējā informācija.
Institucionālais investors (Institutional investor)
juridiska persona, kurai pieder lieli investīciju līdzekļi, piemēram, investīciju kompānijas, ieguldījumu fondi, brokeru firmas, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, investīciju bankas u.c.
IPO (Sākotnējais publiskais piedāvājums)
Pirmā publiskā uzņēmuma akciju pārdošana.
ISIN
sarptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs. ISO izstrādāta kodu sistēma, kuras mērķis ir uzturēt vienotu unikālu globāla mēroga numurēšanas sistēmu vērtspapīru identificēšanai.
Issuer (Izdevējs)
uzņēmums vai valdība, pašvaldība u.c., kas piedāvā (vai ir jau piedāvājuši) pašu izlaistos vērtspapīrus investoriem.
LIBOR
London Interbank Offered Rate. Procentu likme, kuru Londonas lielākās starptautiskās bankas nosaka savstarpējiem aizdevumiem.
Limita rīkojums (Limit order) 
rīkojums brokerim pirkt noteiktu skaitu vērtspapīru par vai zem kādas noteiktas cenas, vai arī rīkojums pārdot noteiktu skaitu vērtspapīru par vai virs kādas noteiktas cenas (saukta par limita cenu).
Macaulay duration
koeficients, kas parāda parādzīmes cenas jūtīgumu uz izmaiņām attiecīgajās procentu likmēs vai ienesīgumā. Sīkāk – šis koeficients parāda laiku līdz parādzīmes dzēšanai, kas tiek koriģēts par attiecīgās parādzīmes naudas plūsmas patreizējo vērtību. Jo tuvāk un jo lielāks ir kupona maksājums, jo īsāks ir Macaulay duration un attiecīgi – mazāks risks.
Maksājumu bilance (Balance of payments)
valsts mērogā runājot, noteiktā laika posmā veiktie, kādas valsts finansu operāciju grāmatvedības uzskaites pieraksti, kas salīdzina ienākušās ārvalstu valūtas apjomu ar izmaksātās vietējās valūtas apjomu.
Market maker (Tirgus noteicējs)
brokeru firma vai banka, kas uztur noteiktu pirkšanas/pārdošanas cenu kādam vērtspapīram (nosaka tirgus cenu šim vērtspapīram).
Market order
Pirkšanas vai pārdošanas uzdevums kurš tiek izpildīts pēc labākas cenas kas ir tirgū dotajā brīdī.
Modified duration (Modificētais ilgums)
rādītājs, kas ir paredzēts, lai mēģinātu novērtēt sagaidāmo parādzīmes cenas izmaiņu attiecībā pret doto izmaiņu ienesīgumā. Matemātiski, šis rādītājs parāda par cik procentuāli izmainīsies parādzīmes cena, ja ienesīgums izmainīsies par 1%.
Municipālās obligācijas (Municipal bond)
obligācijas, kuras izlaiž valsts, pilsēta vai vietējā pašvaldība savas darbības vai īpašu projektu finansēšanai.
Mutual fund/open-ended fund (Kopējais ieguldījumu fonds/atklātais fonds)
atklātais fonds, kuru pārvalda investīciju kompānija, kura piesaista naudas līdzekļus no investoriem un atbilstoši noteiktajiem mērķiem iegulda dažādos aktīvos. Starp priekšrocībām jāmin diversifikācija un profesionāla naudas līdzekļu pārvaldīšana. Fonda apliecības tiek izlaistas un atpirktas pēc pieprasījuma, balstoties uz fonda aktīvu tīro vērtību, kas tiek noteikta katras tirdzniecības sesijas beigās.
Naudas tirgus fonds (Money market fund)
atklāts investīciju fonds, kura aktīvi tiek investēti tikai īsa termiņa finansu instrumentos (finansu instrumentos ar augstu likviditāti – depozīti, īstermiņa obligācijas u.c.).
NAV
viena atsevišķa ieguldījuma fonda vienas apliecības vērtība, kas balstīta uz fonda pamata aktīvu vērtību, no kuras atņemti pasīvi, un kas dalīta ar atlikušo daļu skaitu. Parasti aprēķina katras darba dienas beigās.
Norēķinu datums (Settlement date)
juridiska vērtspapīru vai citu aktīvu īpašuma tiesību nodošana. Parasti tas ir transakcijas noslēgums, ar kuru pārdevējs pārskaita vērtspapīrus vai citus finansu instrumentus pircējam, un pircējs pārskaita naudu pārdevējam.
Obligācija (Bond)
Resursu piesaistes veids vērtspapīru formā ar termiņu virs viena gada.
Obligācijas ienesīguma likme (Bond yield)
Obligācijas vidējaijs gada ienesīgums, ja obligācijas pircējs to glabā no pirkšanas brīža līdz dzēšanas datumam.
Opcija (Option)
tiesības, bet ne pienākums pirkt (call opciju gadījumā) vai pārdot (put opciju gadījumā) noteiktu skaitu kādu vērtspapīru, preces, valūtu, indeksu u.c. par noteiktu cenu (noteiktā cena) noteiktā laika posmā.
OTC-market (OTC tirgus)
tirgus, kurā vērtspapīri tiek tirgoti ārpus biržām, darījuma pusēm slēdzot savstarpējus līgumus.
Out-of-the-money
call opcija, kuras noteiktā cena ir augstāka nekā pamataktīva tirgus cena, vai put opcija, kuras noteiktā cena ir zemāka nekā pamataktīva tirgus cena.
P/E ratio (P/E koeficients)
akciju tirgos plaši izmantots rādītājs. Vienāds ar akciju cenu, kas dalīta ar attiecīgā uzņēmuma peļņu pēc nodokļiem, attiecinātu uz vienu akciju.
Pamatsumma (Principal)
aizņēmuma summa vai tās neatmaksātā daļa, izņemot procentu maksājumus.
Payment date (Izmaksas datums)
datums, kurā tiek veikta vai plānota dividendu, vai obligāciju procentu izmaksa.
Pozīcija (Position)
vērtspapīru skaits, kas pieder (garā pozīcija) vai ko ir parādā (īsā pozīcija) investors vai dīleris.
PPI (RCI ražotāju cenu indekss)
inflācijas rādītājs, kas ļauj novērtēt vairumtirdzniecības cenu līmeni ekonomikā.
Preferred share (Priviliģētā akcija)
akciju veids, kas nodrošina īpašas dividendes, kas tiek izmaksātas pirms dividendu izmaksas parasto akciju turētajiem, un kurām likvidācijas gadījumā ir priekšroka, salīdzinot ar parastajām akcijām. Parasti tās ir bez balss tiesībām.
Primārais tirgus (Primary market)
tirgus jaunām vērtspapīru emisijām sājumus.
Privāts izvietojums (Private placement)
vērtspapīru pārdošana tieši institucionālajiem investoriem; piemēram: bankām, ieguldījumu fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem.
Procentu likme (Interest rate)
fiksētā ienākuma vērtspapīriem – procentu likme, kas tiek noteikta pie vērtspapīra izlaišanas un ir izteikta kā procenti no nomināla.

 

 

Procentu likmju risks (Interest rate risk)
iespēja, ka procentu likmju celšanās gadījumā vērtspapīra vērtība var samazināties, īpaši attiecībā uz obligācijām.

Procentu swap darījums (Interest swap)
divu aizņēmuma obligāciju ar atšķirīgām maksājumu plūsmām apmaiņa.

Publiskais piedāvājums (Public offering)
jaunas vērtspapīru emisijas piedāvājums plašam investoru lokam.

Put
opciju līgums, kas dod tiesības turētājam pārdot noteiktu daudzumu pamataktīvu opcijas izrakstītājam par noteiktu cenu (noteiktā cena) līdz noteiktam datumam (derīguma termiņš).

Qualitative analysis (Kvalitatīvā analīze)
investīcijas vērtības noteikšana, īpaši akciju, izpētot parametrus, kas nav izsakāmi skaitliskā izteiksmē, piemēram, vadību, darbinieku morālo stāju, klientu uzticību, preču zīmes vērtību u.c.
Quantitative analysis (Kvantitatīvā analīze)
process, kas nosaka kāda vērtspapīra vērtību, izvērtējot tā skaitliskos parametrus; piemēram: ieņēmumus, peļņu, tirgus daļu, u.c.
Quoted security (Biržā kotēti vērtspapīri)
vērtspapīri, kas atbilst licencētas biržas tirdzniecības noteikumiem un var tikt tirgoti šajā biržā.
Record date (Ieraksta datums)
datums, kurā ir veikts grāmatvedības ieraksts un kurš ir pēdējais, lai varētu saņemt dividendes vai kapitāla pieauguma sadalījuma daļu.
Repo
līgums, saskaņā ar kuru vērtspapīru pārdevējs piekrīt atpirkt tos atpakaļ noteiktā laikā un par noteiktu cenu.
Rights (Tiesības)
privilēģija, kas ļauj esošajiem akciju turētājiem iegādāties parastās emisijas akcijas par īpašu, parasti zemāku nekā tirgus, cenu, pirms tās tiek piedāvātas publiskā pārdošanā, un parasti tas notiek proporcionāli jau piederošo akciju skaitam.
Riska kapitāls (Risk capital)
līdzekļi, kas ir pieejami darbības uzsākšanai firmām un nelieliem biznesa uzņēmumiem ar īpašu izaugsmes potenciālu. Parasti, kapitāla aizdevējs nodrošina arī vadības un tehnisko ekspertu palīdzību.
Riska un peļņas sakarība (Risk / reward trade-off)
Likumsakarība, uz kā balstās finanšu vadība, nosakot konkrēta projekta optimālu riska un iespējamās peļņas attiecību, lai nodrošinātu uzņēmuma vērtības palielināšanu – lielāka peļņa ir saistīta ar lielāku riska pakāpi.
ROA (Aktīvu atdeve)
uzņēmuma rentabilitātes rādītājs, kas tiek izteikts procentos, un ir vienāds ar finansu gada peļņu, kas dalīta ar kopējiem aktīviem.
ROE (Kapitāla atdeve)
procentuāls rādītājs, kas ir vienāds ar uzņēmuma finansu gada ienākumiem pēc nodokļiem (pēc priviliģēto akciju dividenžu, bet pirms parasto akciju dividenžu izmaksas), kas dalīti ar attiecīgā uzņēmuma bilances vērtību.
S.W.I.F.T.
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Pasaules starpbanku finansiālās telekomunikācijas apvienība, kas izveidota, lai apkalpotu banku nozares maksājumus, izmantojot standartizētu elektronisku ziņojumu formātu. Vērtspapīru tirgi tajā iesaistījās 1987. gadā, kad biržas, brokeru kompānijas un depozitāriji tika uzņemti SWIFT tīklā.
Sekundārais tirgus (Secondary market)
tirgus, kurā investors pērk vērtspapīrus no cita investora, nevis no emisijas izplatītāja, pēc tam, kad ir notikusi sākotnējā emisija primārajā tirgū.
Short sale (Īsās pozīcijas izveidošana)
vērtspapīru aizņemšanās un to pārdošana ar domu, ka vēlāk tie tiks atpirkti (cerams, par zemāku cenu) un atdoti atpakaļ brokerim.
Short-term liabilities (Īstermiņa saistības)
saistības, kuras ir jānokārto 12 mēnešu laikā, piemēram, īstermiņa kredīts.
Simbols (Symbol)
attiecībā uz vērtspapīriem – burtu sistēma, kas tiek izmantota unikālai akciju vai ieguldījumu fondu identificēšanai.
Slēgtais investīciju fonds (Closed investment fund)
fonds ar noteiktu daļu skaitu, un kurš neizpērk daļas tādā veidā, kā to dara tipiski kopējo ieguldījumu fondi. Šādi fondi bieži vien tiek iekļauti lielāko biržu sarakstos un tiek tirgoti tāpat, kā citi vērtspapīri. Atšķirībā no tipiskiem kopējo ieguldījumu fondiem, slēgto fondu akciju cena var būt virs vai zem to tīro aktīvu vērtības.
Standarta novirze (Standard deviation)
statistisks rādītājs, kas atspoguļo ieguldījumu fonda vai portfeļa vēsturisko svārstīgumu. Vispārīgi runājot, rādītājs, kas atspoguļo, līdz kādam līmenim cipari svārstās ap vidējo rādītāju.
Stock option (Akciju opcijas)
opcijas, kuru pamatā ir kādas korporācijas parastās akcijas, un kas to turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu, pirkt vai pārdot attiecīgās akcijas par noteiktu cenu un līdz noteiktam datumam.
Stock, Share (Akcija)
instruments, kas apzīmē īpašnieka statusu korporācijā vai dalību pašu kapitālā, un nozīmē pretendēšanu uz samērīgu korporācijas aktīvu vai peļņas daļu.

 

Stop order
rīkojums pirkt vai pārdot noteiktu apjomu konkrētu vērtspapīru par noteiktu cenu (the stop price).

Subscription (Parakstīšanās)
piekrišana pirkt jaunās emisijas vērtspapīrus.

Swap
apmaiņa ar maksājumu plūsmām kādā laika periodā saskaņā ar līguma noteikumiem. Visizplatītākais veids ir procentu maksājumu apmaiņas līgumi, kur viena puse piekrīt maksāt fiksētus procentus, no otras puses pretī saņemot koriģējamas likmes.

Tax reclaim (Nodokļu atmaksa)
prasība atmaksāt par procentu maksājumiem, dividendēm u.c. pārmaksātos nodokļus (ja šāda atmaksa pienākas).
Tehniskā analīze (Technical analysis)
vērtspapīru novērtēšanas metode, paļaujoties uz pieņēmumu, ka tirgus dati, piemēram, cenu, apjomu un atvērto procentu diagrammas var palīdzēt paredzēt nākotnes (parasti īstermiņa) tirgus tendences.
Tirdzniecības datums (Trade date)
datums, kurā notiek transakcija (tiek noslēgts darījums).
Tirgus (Market)
vieta, kur tieši vai ar starpnieku palīdzību operācijas veic pircēji un pārdevēji.
Tirgus kapitāls (Market cap)
korporācijas ilgtermiņa parādu, krājumu un iepriekšējo periodu peļņas summa. Arī investētais kapitāls. Arī visa uzņēmuma tirgus cena, kura tiek aprēķināta, reizinot uzņēmuma akciju skaitu ar katras akcijas cenu.
Tirgus rīkojums (Market order)
rīkojums pirkt vai pārdot, saskaņā ar kuru brokerim ir jāizpilda rīkojums par dotajā brīdī iespējamo klientam labāko cenu.
Valūtas opcija (Currency option)
tiesības, bet ne pienākums pirkt (call opcijas gadījumā) vai pārdot (put opcijas gadījumā) noteiktu valūtas summu par noteiktu cenu (noteiktā cena) kādā noteiktā laika posmā.
Vērtspapīru konts (Security account)
kad klients noslēdz līgumu par vērtspapīru apkalpošanu, Hansabanka atver klienta vārdā kontu tam piederošo vērtspapīru glabāšanai. Vērtspapīru konta atvēršanas priekšnoteikums ir naudas konts bankā.
Vērtspapīru veids (Security type)
ir dažādi vērtspapīru veidi – akcijas, obligācijas, fondu daļas utt.
Volatility (Svārstīgums)
nosacīts rādītājs, kas parāda par kādu lielumu attiecīgais instruments vidēji svārstās attiecībā pret kādu indeksu vai tirgu kopumā; tas tiek noteikts, aprēķinot attiecīgā instrumenta gada standarta atkāpi no dienas cenu izmaiņām.
Warrant (Garantija)
vērtspapīrs, kas tiek izlaists kopā ar obligācijām vai priviliģētajām akcijām un dod tiesības tā turētājam iegādāties noteiktu skaitu vērtspapīru par noteiktu cenu, parasti virs pašreizējā tirgus cenu līmeņa, ilgākā laika periodā, sākot no dažiem gadiem līdz bezgalībai.
YTM (Yield to maturity) (Ienesīgums līdz termiņa beigām)
ienesīgums, kas tiek gūts no obligācijām vai citiem fiksētā ienākuma vērtspapīriem, ja tie tiek turēti līdz termiņa beigām. Tas ir lielāks nekā pašreizējais ienesīgums, ja obligācijas tiek pārdotas ar diskontu, un mazāks par to, ja obligācijas tiek pārdotas ar prēmiju.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UZZINI KĀ NOPELNĪT 100€ JAU ŠOVAKAR!

facebook grupa

Nopelni 150€ vienā vakarā!

totalizatoru bonusu sistēma

Pin It on Pinterest